Fusk

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Det finns ett flertal olika saker som kan klassificeras som fusk, till exempel otillåtet samarbete, fusklapp, plagiat, ändring i prov efter utlämning, m.m.

Som ett led i att stävja plagiat använder institutionen systemet Urkund för vissa skriftliga uppgifter och prov. Det är lärarens/skrivvakternas plikt att anmäla misstankar om plagiat och annat fusk. En sådan anmälan lämnas sedan vidare till universitetets disciplinnämnd för utredning och beslut om eventuell påföljd. Var därför noga med att ange källa vid citat och att klart markera när du använder material som inte är ditt eget i dina skriftliga uppgifter/prov. Om du är osäker på vad som utgör plagiat och hur du citerar på ett korrekt sätt kan du fråga någon av dina lärare.

Regler om fusk