Tentamen och prov

Tid och plats för prov framgår av Studentportalen.

Glöm inte att anmäla dig!

Det är obligatorisk anmälan till alla salstentamina, även omprov. Anmälan sker via Ladok senast tolv dagar före provdatum. Vid anmälan får man en anonymitetskod som ska skrivas på tentan istället för ditt namn.

Man får inte tentera om man inte anmält sig till tentan, det går alltså INTE att dyka upp i tentasalen oanmäld.

Om du inte längre har tillgång till Studentportalen, kontakta institutionens expedition.

Hemtentamen i Inspera: Om en tentamen ges som hemtentamen i systemet Inspera anges det i anmälningsinformationen som finns i Ladok. Information om hemtentamen i Inspera.

Kom i tid!

Skrivningen börjar alltid på exakt angivet klockslag, utan akademisk kvart. Om man anländer efter denna tidsperiod kan man inte räkna med att få delta i provet. Under skrivningens första 45 minuter får ingen lämna skrivsalen. Ingen får lämna skrivsalen utan att lämna in sina svar. Även obesvarade frågor, d.v.s. blank skrivning, måste lämnas in.

Ta med!

Penna och radergummi medförs till skrivningen. Papper får du i skrivsalen. Ytterkläder och väskor får inte tas med till skrivplatsen, utan lämnas vid en av skrivvakten anvisad plats. Mobiltelefon och annan elektronisk utrustning skall vara avstängd och måste förvaras på anvisad plats. Skrivvakternas anvisningar måste ovillkorligen följas. Vid vissa prov kan särskilda hjälpmedel vara tillåtna; din lärare meddelar dig vad som gäller för respektive prov.

När du tenterar (muntligt eller skriftligt) måste du visa upp giltig fotolegitimation såsom pass, körkort och nationellt id-kort. Originalhandling måste medtagas. Det går inte att tentera utan giltig legitimation.

Det går bra att ta med något att äta och dricka, men tänk på att inte ta med sådant som kan medföra problem för personer med allergiska besvär.

I universitetets riktlinjer för genomförande av skriftliga prov anges ansvar och skyldigheter för universitetet och dig som student beträffande genomförande av tentamen.

Resultat

Provresultaten visas i Ladok så fort de rapporterats in av examinator. Man kan också få resultaten automatiskt via e-post, förutsatt att man har ett studentkonto.

De flesta prov återlämnas till de studerande och kan hämtas ut på expeditionen. Om du har skrivt prov i Inspera finns rättade prov där när rättningen är klar. Prov som inte hämtats kastas två år efter betygssättningen. Det går inte att överklaga ett betyg, men du har alltid rätt att kontakta kursansvarig lärare ifall du har frågor kring rättningen av ditt prov. Om du misstänker att läraren har missat att rätta en fråga eller räknat poäng felaktigt, så kan du begära att få en kopia av ditt prov istället för att hämta ut originalet.

Studerande som underkänts i prov i anslutning till kursen bereds tillfälle till omtentamen inom rimlig tid efter ordinarie prov. Omprov efter vårterminens sista examinationstillfällen äger rum i augusti. Provtillfällen utöver dem som angivits på skrivschemat medges inte.

Regler och tentasalar

Fusk

Det är en kvalitets- och en rättssäkerhetsfråga att Uppsala universitet har tydliga rutiner, både för att förebygga fusk bland studenter och för att hantera de misstankar om fusk som uppkommer. Det finns ett flertal olika saker som kan klassificeras som fusk, till exempel otillåtet samarbete, fusklapp, plagiat, ändring i prov efter utlämning, m.m.

Som ett led i att stävja plagiat använder institutionen systemet Ouriginal (Urkund) för vissa skriftliga uppgifter och prov. Det är lärarens/skrivvakternas plikt att anmäla misstankar om plagiat och annat fusk. En sådan anmälan lämnas sedan vidare till universitetets disciplinnämnd för utredning och beslut om eventuell påföljd. Var därför noga med att ange källa vid citat och att klart markera när du använder material som inte är ditt eget i dina skriftliga uppgifter/prov. Om du är osäker på vad som utgör plagiat och hur du citerar på ett korrekt sätt kan du fråga någon av dina lärare.

Regler om fusk

Senast uppdaterad: 2021-03-15