Engelsk litteratur - Masterprogram i engelska

Läsåret 2021/2022

Bild för Engelsk litteratur - Masterprogram i engelska 2021/2022
Anmälan

Inom inriktningen mot engelsk litteratur studerar du engelsk litteratur i förhållande till områden som transnationalism och migrationsstudier, koloniala och postkoloniala identiteter, media och bokhistoria, miljö- och digital humaniora samt kulturteori. Genom att kombinera kursarbete med träning i forskningsmetodik samt ett avslutande examensprojekt ger masterprogrammet i engelsk litteratur en bred förståelse för ämnet och förbereder för forskarutbildning.

Om programmet

Litteraturen och kulturen i den engelsktalande världen fortsätter att utöva ett ofrånkomligt inflytande i nuet. Masterprogrammet i engelsk litteratur erbjuder en studiegång som gör att du kan utforska några av de viktigaste texterna inom en rad kulturella sfärer, vars rötter går tillbaka till den tidiga moderna perioden. Det ger dig möjlighet att engagera dig med engelskspråkig litteratur som sträcker sig från kanoniska landmärken till de senaste och framväxande litterära formerna.

Programmet kommer att introducera dig till nya kritiska och teoretiska perspektiv på denna litteratur och göra det möjligt för dig att få ett djupare och bredare perspektiv på frågor som rör engelskspråkig litteratur och kultur samt viktiga debatter inom samtida forskning. Dessa omfattar frågor om migration och gränser, kolonisering och imperium, ras och etnicitet, miljö och media.

Masterprogrammet i engelsk litteratur erbjuder en förstklassig grund för studenter, både från Sverige och utlandet, som vill utforska litteraturens roll i samband med skapandet och utvecklingen av en nations kultur och identitet. Det är också en utmärkt förberedelse för studenter som vill fortsätta till studier på forskarnivå.

Utmärkande för programmet:

  • det ger ett djupt och brett perspektiv på frågor som påverkar engelsk litteratur och samtida samhällsliv och forskning
  • det kombinerar kursarbete med träning i forskningsmetodik samt ett avslutande examensprojekt
  • det är det enda programmet i sitt slag i Sverige.
Vårt masterprogram i engelsk litteratur bygger på Engelska institutionens specialistkompetens inom forskning och undervisning. Du kommer att ha tillgång till undervisning på avancerad nivå inom ett brett spektrum av engelsk litteratur i en forskningsdriven miljö, som kommer att uppmuntra din egen utveckling som oberoende forskare.

Som student i Uppsala kommer du att vara en del av en gemenskap av personal och studenter med olika internationella och kulturella bakgrunder. Du kommer vanligtvis att möta vår personal i små samtalsdrivna seminarier. Vi främjar ett intimt men aktivt studieklimat genom våra forskningsseminarier, gästföreläsare och konferenser där gäster, personal och studenter möts i samtal.

Studentprofil
Du har ett stort intresse för engelskspråkig litteratur och engelskspråkiga länders historia och politik. Du värdesätter kritiskt och innovativt tänkande och att dra kopplingar mellan litteratur och andra frågor, allt från spörsmål om etnicitet till miljö.

Du tycker om att studera inom en kosmopolitisk miljö, en smältdegel av olika kulturer och studietraditioner. Dina sociala färdigheter är goda och du tycker om att formulera dina tankar och uttrycka din åsikt inför dina medstudenter.

Du gillar att arbeta självständigt och i en internationell miljö. Du är villig att ta ansvar för din egen framgång och du är van att planera ditt eget arbete.

Eftersom en doktorandutbildning är en tydlig möjlighet i din framtid, skulle du vilja komma i nära kontakt med aktuell forskning och framstående forskare inom ditt område och utveckla dina färdigheter som självständig forskare.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Under programmets gång kommer du att läsa fyra kärnkurser á 7,5 hp i amerikansk litteratur och kultur. Därtill kommer två individuellt utformade läskurser, så kallade capstone-kurser, á 7,5 hp där du har möjlighet att fokusera på specifika ämnen och författare inom amerikansk litteratur, samt ett examensprojekt om 30 hp.

Dessutom krävs att du läser sex kurser om totalt 45 hp i litteratur, teori och samtida kritiska debatter. Många av dessa kurser innehåller element som rör engelsk litteratur, så att du kan studera denna litteratur transnationellt och komparativt. Under din tredje termin kan du också välja att göra en praktikkurs om 7,5 hp eller studera utomlands.

Dina "capstone"-kurser kombinerar ett litet antal seminarier med självständigt arbete och samarbeten med dina medstudenter. I den första kursen fördjupar du dig i ett valt författarskap och därtill relaterad litteraturkritik. I den andra kursen kommer du att dyka ner i ett specifikt forskningsområde eller litteraturkritiskt problem.

Författare och forskningsområden som erbjuds varierar från år till år. Dessa kurser är utformade för att involvera studenter i de typer av forskning som litterära studier för närvarande kräver, bland annat arbeta med primärkällor och arkivmaterial; granska litteraturkritiska texter; använda databaser för historiska tidningar, tidskrifter och annat kulturellt material; utforska relevanta sammanhang i litterär, språklig och kulturell historia; experimentera med nya metoder. Dessa två kurser förbereder dig för det avslutande examensprojektet om 30 hp.

Kurser inom programmet

Termin 1
Litteraturteori* 7,5 hp
Genre och litterär form* 7,5 hp
Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen 7,5 hp
Brittisk skönlitteratur under 1800-talet 7,5 hp

Termin 2
Litteratur och intersektionalitet* 7.5 hp
Imperiets litteratur* 7,5 hp ELLER Migrationens och diasporans kultur* 7,5 hp
De nya modernismerna 7,5 hp
Postkolonialt skrivande idag 7,5 hp

Termin 3
Miljölitteratur* 7,5 hp eller Riskhumaniora* 7,5 hp
Bokens historia och materiell kultur* 7,5 hp eller Skönlitteratur, media, teknologi* 7,5 hp
Individuellt utformad kurs I: forskningsämne* 7,5 hp alternativt Praktikkurs 7,5 hp
Individuellt utformad kurs II: författarstudie* 7,5 hp

Termin 4
Examensarbete 30 hp

* Kursen läses av studenter inom både inriktningen mot amerikansk litteratur och kultur och inriktningen mot engelsk litteratur.

De fyra kärnkurserna är utformade för att bredda och fördjupa din kunskap om mångfalden inom engelsk litteratur:

Nya perspektiv på Shakespeare och den tidigmoderna litteraturen
Kursen granskar verk av Shakespeare och hans samtida inom ett antal genrer, inklusive drama, dikter, pamfletter och predikningar. Den beaktar betydelsen av senare tids debatter inom ramen för studier av tidig modern litteratur för vår kritiska förståelse av institutioner och praxis när det gäller litterär produktion i England under 1500- och 1600-talen.

Engelsk skönlitteratur under 1800-talet
Denna kurs undersöker bredden av skönlitterär form i Storbritannien under den viktorianska eran med fokus på relationen mellan författare, deras läsare och samtida publiceringskanaler. Studenterna får fördjupad kunskap om 1800-talets brittiska litteratur och kultur och lär sig om aktuella debatter inom ramen för viktoriansk litteraturforskning.

De nya modernismerna
Kursen undersöker successiva förändringar i engelskspråkig litteratur och inom humaniora mellan 1890 och 1945 med fokus på teman av aktuell teoretisk betydelse inom modernistiska studier, inklusive tidskriftsutgivning, materiell textualitet, kanonbildning, transnationella litterära nätverk och subaltern, queer, och rasistiska identiteter.

Postkolonialt skrivande idag
Kursen undersöker hur fiktion från Storbritanniens tidigare kolonier återspeglar och registrerar de bestående konsekvenserna av det forna imperiet. Kursen blickar bortom den snäva tanken om nationellt oberoende och betraktar postkoloniala texter i relation till frågor såsom klimatförändringar, ekonomiska kriser, migration och demokratisk kamp samt uppkomsten av reaktionär populism.

Om undervisningen

Inom flertalet av våra kurser inom programmet har man veckovisa tvåtimmarsseminarier med sin lärare. Arbetssättet är utforskande; inom ramen för sina studier förväntas studenterna arbeta med primärkällor, utveckla och uttrycka sina egna åsikter och formulera självständiga argument.

I dina läskurser förväntas du ibland arbeta mer självständigt eller tillsammans med medstudenter. Den sista delen i programmet är ditt examensarbete, en självständig forskningsrapport om cirka 15 000 ord som skrivs med råd och stöd från en utsedd handledare. Vårt program hjälper dig att utveckla både mer oberoende och kollegiala former för arbete och forskning. Examination sker både muntligt och skriftligt. Vanligtvis skriver du cirka 4 000 ord inom var och en av programmets kurser.

Engelska är arbetsspråk för Engelska institutionen. Inom masterprogrammet är all undervisning, diskussioner och examination på engelska, liksom alla läromedel.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands? Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Karriär

Ett slutfört masterprogram i engelsk litteratur hjälper dig att utveckla och förfina dina analys- och forskningsfärdigheter på ett sätt som förbereder dig antingen för studier på forskarnivå eller för anställning utanför universitetet. Vårt program har producerat framgångsrika akademiker i över tio år och ger en utmärkt grund för forskarstudier och en akademisk karriär. Det hjälper dig också att utveckla nyckelfärdigheter som efterfrågas av arbetsgivare inom journalistik, förlagsverksamhet, turism och kreativ verksamhet samt andra utbildningsrelaterade yrken.

Våra alumner arbetar bland annat vid olika universitet (Michigan, Thessaloniki, Uppsala, University of London) eller har tjänster inom den offentliga sektorn (Cambridge Health Alliance).

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Utöver akademiska meriter ska du skicka in ett personligt brev samt ett examensarbete (fil. kand.). Om du har ett examensarbete i engelska från Uppsala universitet behöver du inte skicka in det. Uppsatsens ämne och metod bör vara relevant för den valda inriktningen på masterprogrammet.

Uppsats och personligt brev sänds via e-post till masters@engelska.uu.se.

Akademiska meriter laddas upp på antagning.se.

Engelsk litteratur

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5152 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet, samt den medsända uppsatsen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

masters@engelska.uu.se

018-471 12 47

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

018-471 1247 018-471 1245

Info@engelska.uu.se

Programstart och registrering

När du har blivit antagen till Masterprogram i Engelska måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurs som heter Litteraturteori. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 22 augusti. Institutionen kommer att ordna din registrering på övriga kurser inom termin 1.

Om du har blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta programmets studievägledare senast den 23 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 23 augusti.

Programmet startar med information och undervisning den 30 augusti. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.