Engelsk språkvetenskap - Masterprogram i engelska

Läsåret 2021/2022

Bild för Engelsk språkvetenskap - Masterprogram i engelska 2021/2022
Anmälan

Inriktningen mot engelsk språkvetenskap ger dig kunskap om det engelska språkets historia, dess utveckling och rötter, hur det spreds över världen och fick status som världsspråk. Du får också lära dig mer om hur olika individer lär sig engelska och hur lärare bäst kan underlätta språkinlärningen. Programmet ger inblick i den sociala betydelsen av variationen inom engelskan - hur språket används identitetsskapande - runt om i världen.

Om programmet

Denna inriktning mot engelska och engelsk språkstruktur hjälper dig bli expert på det engelska språket genom att studera dess historia, struktur, utbredning i världen och sociala betydelse, och hur elever runt om i världen lär sig engelska.

Du får lära dig korpuslingvistiska metoder, där du använder de enorma databaser som finns tilllgängliga för att testa hypoteser om språket, och lära dig skriva forskningsartiklar om engelsk lingvistik där du följer de strikta normerna för akademiskt skrivande och ansvarsfull källåtergivning. Du uppmuntras också att specialisera dig på ett område av engelsk lingvistik som intresserar dig särskilt och skräddarsy en läskurs som förbereder dig inför ett mindre, självständigt forskningsprojekt. Detta förbereder dig i sin tur på att genomföra det större projektet att skriva en masteruppsats.

På programmet får du

  • specialisera dig på ett ämne som intresserar dig inom engelsk lingvistik
  • studera det engelska språkets historia, struktur, globala distribution, sociala betydelse och hur det lärs in, allt inom ramen för ett och samma program
  • lära dig metoder för att bedriva empiriska studier och bidra till vår förståelse för detta unikt globala språk.
Programmets kurser bygger på specialkunskaper inom institutionen. Lärare och forskare är experter på historisk linvistik, korpuslingvistik, grammatik, pragmatik, sociolingvistik och andra områden inom engelsk lingvistik. I samtliga kurser ingår mindre träffar av seminarietyp där studenterna förväntas diskutera relevanta ämnen och presentera egen forskning. Aktivt deltagande och engagemang i den egna forskningen är viktiga komponenter i programmet.

Studentprofil
Du behärskar redan det engelska språket mycket väl och är av naturen nyfiken på språkliga nyanser.

Du tycker om att studera i en kosmopolitisk miljö och uttrycka komplexa idéer i stimulerande seminarier.

Du är extremt motiverad och beredd att ta ansvar för din egen kunskapsutveckling. Du är van att planera ditt eget arbete och hålla deadlines.

Eftersom en framtida forskarutbildning är en klar möjlighet för dig är det värdefullt för dig att följa den senaste forskningen i ditt ämne och komma i direkt kontakt med framstående forskare inom fältet.

Examen

Programmet leder till en filosofie masterexamen (Master of Arts, 120 credits) med engelska som huvudområde. Efter ett års studier finns det möjlighet att ta ut en filosofie magisterexamen (Master of Arts, 60 credits).

Alla inriktningar inom programmet

Upplägg

Masterprogrammet i engelsk språkvetenskap är tvåårigt och ges på heltid. De två första terminerna läser du åtta kärnkurser á 7,5 hp i bland annat samhällskunskap, global engelska, korpuslingvistik, engelskans historia och andraspråksinlärning. Många av dessa kurser innehåller perspektiv både från nutida engelska som från tidigare perioder, så att du kan studera engelska ur såväl synkront som diakront perspektiv.

Termin tre får du välja ett specialområde och läsa en skräddarsydd kurs i ämnet. Du får också skriva en artikel som kan utgöra språngbräda för din masteruppsats. Du kommer även att läsa två kurser ur språkvetenskapliga fakultetens världsunikt breda urval. Det finns även möjlighet att göra praktik om 7,5 hp under termin tre, eller att studera utomlands. Termin fyra ägnas åt ett självständigt examensprojekt som utmynnar i en masteruppsats.

Kurser inom programmet

Termin 1
Språket i samhället: teori, analys och tolkning 7,5 hp
Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv 7,5 hp
Introduktion till korpuslingvistik 7,5 hp
Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning 7,5 hp

Termin 2
Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt 7,5 hp
Att undervisa i engelska i dagens klassrum 7,5 hp
Det engelska språket i förändring I 7,5 hp
Det engelska språket i förändring II 7,5 hp

Termin 3
Specialisering: Läskurs i valfritt ämne inom engelsk språkvetenskap 7,5 hp
Uppsats i engelsk språkvetenskap, valfritt ämne 7,5 hp
Valfri kurs I 7,5 hp
Valfri kurs II 7,5 hp eller praktik

Termin 4
Examensarbete 30 hp

Språket i samhället: teori, analys och tolkning
Språket spelar en viktig roll i samhället, eftersom det kan signalera - tydligt eller diskret - en individs bakgrund och sociala identitet. Den sociolingvistiska forskningen använder olika analysmetoder för att undersöka och tolka empiriska lingvistiska data, så att vi bättre kan förstå hur språket används av individer och grupper i samhället. Fokus för denna kurs ligger på de olika metoder vi kan använda för det syftet.

Engelska i världen: språkliga och utomspråkliga perspektiv
Denna kurs ger inblick i de historiska faktorerna bakom det engelska språkets expansion i världen. Du kommer att studera flera olika teoretiska modeller av engelskans variation världen över och lära dig sociolingvistiska begrepp rörande språklig variabilitet, inklusive språkkontakt, konvergens, divergens och vilka faktorer som påverkar standardiseringsprocessen. Kursen behandlar även språkplanering bland världens olika varianter av engelska, framför allt i utbildningssammanhang.

Introduktion till korpuslingvistik
I denna kurs får du bekanta dig med språkliga korpusar, databaser med språkdata, som resurs för lingvistisk analys. Kursen ger en översikt över existerande synkrona och diakrona engelskspråkiga korpusar och du får lära dig använda ett antal korpusverktyg. Kursen betonar förståelse för viktiga begrepp inom den korpusbaserade forskningen, inklusive kvantitativa och kvalitativa analysmetoder.

Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning
Syftet med denna kurs är att öka din insikt i skrivprocessens betydelse, och hur den kan utnyttjas för att skriva bättre forskningsartiklar. Kursen innehåller praktiska övningar i att formulera abstract och sammanfattningar till akademiska texter och konferensmaterial, samt granskning av andras material.

Andraspråksinlärning: teoretiska och praktiska synsätt
I denna kurs får du mer avancerad kunskap om andraspråksinlärningens teori och praktik. Kursen är inriktad på inlärning av engelska. Kursen ger överblick över det aktuella forskningsläget, resultat och metoder.

Att undervisa i engelska i dagens klassrum
Denna kurs är inriktad på metoder för att undervisa i engelskans grammatik, ordförråd och uttal. Undervisning i pragmatik och skillnader i kulturell bakgrund utgör också viktiga delar av kursen. Du får lära dig att tillämpa de viktigaste teorierna om andraspråksinlärning genom att utveckla egna undervisningsmetoder.

Det engelska språket i förändring I
I denna kurs får du bekanta dig med engelskans rötter. Efter en kort introduktion till engelskans germanska förhistoria ägnar vi oss fornengelska (fram till cirka år 1100) för att sedan gå vidare till medelengelska (cirka 1100-1500).

Det engelska språket i förändring II
I den här kursen ligger fokus på engelskan från cirka år 1500 till cirka 1945. Kursens diakrona inriktning kompletterar Det engelska språket i förändring I, men knyter även samman engelskans historia som undervisningsämne med historisk engelsk lingvistik som forskningsdisciplin.

Om undervisningen

I kärnkurserna sker undervisningen i seminarier i mindre grupper. Alla studenter förväntas läsa kurslitteraturen och engagera sig aktivt i kursmaterialet så att de är väl förberedda att diskutera och utforska de aktuella ämnena. Eftersom inga studenter har exakt samma specialområden får studenterna ofta hålla muntliga presentationer, så att alla kan lära av varandra. Samtidigt kommer du att ägna dig åt egna undersökningar och skrivande, handledd av din lärare. Originalforskning betonas i samtliga kurser, så att du sakta men säkert lär dig allt du behöver veta och kunna för att skriva din masteruppsats.

I de självständiga läs- och uppsatskurserna får du avgränsa ett forskningsområde i nära samråd med en handledare, med vars hjälp du skapar en litteraturlista och gör ett skriftligt arbete som förbereder dig på examensprojektet.

Masteruppsatsen skrivs under den sista terminen och är cirka 13 000 ord lång. Här får du visa din förmåga att bidra till ett avgränsat område inom engelsk språkvetenskap. Du får presentera originalforskning beskriven i strikt akademisk stil och följa mycket strikta krav på intellektuell och forskningsmässig stringens. På så sätt visar du din förmåga att göra karriär som forskare eller på något annat område som ställer stora krav på engelskspråklig kompetens och intellektuellt arbete.

Engelska är arbetsspråk vid engelska institutionen. All undervisning, klassdiskussioner och examination inom masterprogrammet sker på engelska, och allt läromaterial är engelskspråkigt.

Studera utomlands

Vill du studera utomlands? Institutionen har flera utbytesmöjligheter inom programmet Erasmus+. Det är möjligt att studera en del av programmet vid ett av våra partneruniversitet. För att vara kvalificerad måste du vara en aktiv student. Du måste också ha minst 60 hp från ett svenskt lärosäte, varav 30 hp måste vara från vår egen institution.

Karriär

En masterexamen i engelska är en chans att utvecklas intellektuellt, få bättre analysförmåga och slipa dina forskarförmågor så att du är väl förberedd inför en forskarutbildning eller anställning inom något av ett stort antal områden utanför den akademiska världen.

I över tio år har studenter tagit examen hos oss innan de gått vidare i karriären. Vårt program har gett dem kunskaper som krävs i en mängd yrkesområden, till exempel journalistik och media, förlagsbranschen, biblioteksverksamhet, turism, skapande verksamhet, översättning och mycket mer. Programmet är också perfekt som förberedelse inför doktorandstudier för den som är sugen på en karriär som forskare. Flera av programmets tidigare studenter har sedan dess också doktorerat och blivit universitetslärare.

Karriärstöd
Under hela din studietid erbjuder UU Karriär stöd och vägledning. Du har möjlighet att delta i en mängd karriäraktiviteter och boka individuella vägledningssamtal. Läs mer om UU Karriär.

Behörighet och anmälan

Utöver akademiska meriter ska du skicka in ett personligt brev samt ett examensarbete (fil. kand.). Om du har ett examensarbete i engelska från Uppsala universitet behöver du inte skicka in det. Uppsatsens ämne och metod bör vara relevant för den valda inriktningen på masterprogrammet.

Uppsats och personligt brev sänds via e-post till masters@engelska.uu.se.

Akademiska meriter laddas upp på antagning.se.

Engelsk språkvetenskap

120 hp

HT 2021, 100 %, Campus

Studieort: Uppsala

Sista anmälningsdatum: 15 april 2021

Anmälningskod: UU-P5153 Anmälan

Undervisningsspråk: Engelska

Behörighet: Kandidatexamen med engelska som huvudområde eller en motsvarande examen.

Urval: Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare akademiska studier, ett personligt brev (1 sida) där du förklarar varför du vill läsa programmet, samt den medsända uppsatsen.

Avgifter: Du som inte är medborgare i ett EU-/EES-land eller Schweiz måste betala anmälnings- och studieavgift.

Läs mer om avgifter och stipendier.

Anmälningsavgift: 900 kr

Studieavgift, första terminen: 50000 kr

Total studieavgift: 200000 kr

Kontakt och mer info

Kontakt

Studievägledare

masters@engelska.uu.se

018-471 12 47

Engelska institutionen

Engelska parken, Thunbergsvägen 3 L

Box 527, 751 20 Uppsala

018-471 1247 018-471 1245

Info@engelska.uu.se

Programstart och registrering

När du har blivit antagen till Masterprogram i Engelska måste du registrera dig för att påbörja dina studier. När du aktiverat ditt studentkonto loggar du in i Ladok för studenter och registrerar dig på programmets första kurs som heter Från projekt till produktion: att skriva om språkvetenskaplig forskning. För att behålla din plats måste du registrera dig senast den 22 augusti. Institutionen kommer att ordna din registrering på övriga kurser inom termin 1.

Om du har blivit villkorligt antagen måste du styrka din behörighet innan du kan registrera dig. Kontakta programmets studievägledare senast den 23 augusti, för att vara säker på att behålla din plats.

Om du är placerad som reserv kommer du att bli kontaktad via e-post om du kan erbjudas en plats. Vi börjar kalla reserver tidigast den 23 augusti.

Programmet startar med information och undervisning den 30 augusti. Mer om programstarten hittar du på programmets sida i Studium.